Provider Details - Rhodophyta

NIWA-SediAlgae NZIB NZOR Consensus
NZOR Id 00EE8A8E-41CD-E911-9731-0050569560A1 CA80A0DA-4FEC-489C-9EF3-7E7BA75F1EB3 FDB6649F-05B2-42E4-963A-534AFA5E6F37
Source NIWA New Zealand Inventory of Biodiversity NZOR
18df3922-9f29-43d1-88b8-390e2bb67eb8 13264F71-D987-4182-A509-B5584EC9ECFE -
Rhodophyta Rhodophyta Rhodophyta
Rhodophyta Rhodophyta Rhodophyta
phylum phylum phylum
Preferred Name - - Rhodophyta
Hierarchy
-
-
-
-
phylum
Rhodophyta
-
kingdom
Plantae
subkingdom
Biliphyta
infrakingdom
Rhodoplantae
phylum
Rhodophyta
superkingdom
Eukaryota
kingdom
Plantae
subkingdom
Biliphyta
infrakingdom
Rhodoplantae
phylum
Rhodophyta
ICBN ICBN ICBN