DOC-Plants DOC-Plants NZOR Consensus
NZOR Id 100DF698-21A4-E811-95FF-005056950599 4471817B-41CD-E911-9731-0050569560A1 D9F73316-908D-424D-9F8D-9BAAA8E7481F
Source Department of Conservation Department of Conservation NZOR
bf9fe3c6-3150-4d2f-b4ba-2bbc1116140d a95afd0e-80fe-4458-a70e-1fd1b952ffdd -
Chionochloa cheesemanii (Hack.) Zotov Chionochloa cheesemanii (Hack.) Zotov Chionochloa cheesemanii (Hack.) Zotov
cheesemanii cheesemanii cheesemanii
species species species
Preferred Name - - Chionochloa cheesemanii (Hack.) Zotov
Hierarchy
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • species cheesemanii
 • superkingdom Eukaryota
 • kingdom Plantae
 • phylum Tracheophyta
 • subphylum Spermatophytina
 • class Magnoliopsida
 • order Poales
 • family Gramineae
 • genus Chionochloa
 • species cheesemanii
(Hack.) Zotov (Hack.) Zotov (Hack.) Zotov
1963
Hack. Hack. Hack.
Zotov Zotov Zotov
95
ICBN ICBN ICBN