Provider Details - Porifera

NZIB NZOR Consensus
NZOR Id 4D79BA66-5D91-4749-BEA7-61BB0051E7E3 A0111DEA-7D6C-429F-A0AA-912624FD28C4
Source New Zealand Inventory of Biodiversity NZOR
DF851340-06F6-44E6-B428-5C2A0E5C71F8 -
Porifera Porifera
Porifera Porifera
phylum phylum
Preferred Name - Porifera
Hierarchy
-
-
phylum
Porifera
none
ROOT
kingdom
Animalia
phylum
Porifera
ICZN ICZN