Provider Details - Schizymeniaceae (F.Schmitz & Hauptfleisch) Masuda & Guiry

NZIB NZFLORA NZOR Consensus
NZOR Id A81A0D53-FE82-4396-8F20-6B73D980754F 59DC34CD-5C00-4863-8952-B620249F4692 9A242BEC-89F3-470F-B312-E342D5C7356D
Source New Zealand Inventory of Biodiversity New Zealand Plant Names Database NZOR
2016118C-11D5-4FEA-86C7-36C00662A6E4 0FA729CF-7E6C-405A-9071-12701D50C7E2 -
Schizymeniaceae Schizymeniaceae (F.Schmitz & Hauptfleisch) Masuda & Guiry Schizymeniaceae (F.Schmitz & Hauptfleisch) Masuda & Guiry
Schizymeniaceae Schizymeniaceae Schizymeniaceae
family family family
Preferred Name - - Schizymeniaceae (F.Schmitz & Hauptfleisch) Masuda & Guiry
Hierarchy
-
kingdom
Plantae
subkingdom
Biliphyta
infrakingdom
Rhodoplantae
phylum
Rhodophyta
subphylum
Rhodophytina
class
Florideophyceae
subclass
Rhodymeniophycidae
order
Nemastomales
family
Schizymeniaceae
-
kingdom
Plantae
-
-
-
-
-
-
-
family
Schizymeniaceae
superkingdom
Eukaryota
kingdom
Plantae
subkingdom
Biliphyta
infrakingdom
Rhodoplantae
phylum
Rhodophyta
subphylum
Rhodophytina
class
Florideophyceae
subclass
Rhodymeniophycidae
order
Nemastomales
family
Schizymeniaceae
(F.Schmitz & Hauptfleisch) Masuda & Guiry (F.Schmitz & Hauptfleisch) Masuda & Guiry
F.Schmitz & Hauptfleisch F.Schmitz & Hauptfleisch
Masuda & Guiry Masuda & Guiry
ICBN ICBN ICBN