Provider Details - Streptomyces fulvissimus (Jensen 1930) Waksman and Henrici, 1948

NZFUNGI NZOR Consensus
NZOR Id C4DB116A-27F3-4655-B8D4-7D244C9E6787 96C1650A-122A-41B0-A2FE-608037CF93EB
Source New Zealand Fungi Names Database NZOR
F220C83C-B2E0-4AC2-9139-78F09A33D131 -
Streptomyces fulvissimus (Jensen 1930) Waksman & Henrici Streptomyces fulvissimus (Jensen 1930) Waksman and Henrici, 1948
fulvissimus fulvissimus
species species
Preferred Name - Streptomyces fulvissimus (Jensen 1930) Waksman and Henrici, 1948
Hierarchy
-
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Streptomycineae
family
Streptomycetaceae
genus
Streptomyces
species
fulvissimus
superkingdom
Prokaryota
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Streptomycineae
family
Streptomycetaceae
genus
Streptomyces
species
fulvissimus
(Jensen 1930) Waksman & Henrici (Jensen 1930) Waksman & Henrici
1948 1948
Jensen 1930 Jensen 1930
Waksman & Henrici Waksman & Henrici
ICNB ICNB