Provider Details - Phaeothamniophyceae

NZIB NZFLORA NZOR Consensus
NZOR Id CCF2C3C8-0E11-45B2-B8FB-238EB9C7FF14 FD992BB9-9A53-4AF4-88C4-A3DBF6DD1154 D8AD302F-2D1D-41C2-8E29-F99630F6895E
Source New Zealand Inventory of Biodiversity New Zealand Plant Names Database NZOR
5FC5DDA2-166A-4103-814E-10A2CA9A4B6F 93BF848F-D217-4C0A-B0F8-E777AF826E82 -
Phaeothamniophyceae Phaeothamniophyceae Phaeothamniophyceae
Phaeothamniophyceae Phaeothamniophyceae Phaeothamniophyceae
class class class
Preferred Name - - Phaeothamniophyceae
Hierarchy
-
kingdom
Chromista
subkingdom
Harosa
infrakingdom
Heterokonta
phylum
Ochrophyta
subphylum
Phaeista
infraphylum
Marista
superclass
Fucistia
class
Phaeothamniophyceae
-
kingdom
Chromista
-
-
phylum
Heterokontophyta
-
-
-
class
Phaeothamniophyceae
superkingdom
Eukaryota
kingdom
Chromista
subkingdom
Harosa
infrakingdom
Heterokonta
phylum
Ochrophyta
subphylum
Phaeista
infraphylum
Marista
superclass
Fucistia
class
Phaeothamniophyceae
ICBN ICBN ICBN